Placeholder image

ให้การต้อนรับ Mr.Guan ShiFeng

คณะบริหารศาสตร์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรา หัตถสิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการต่างประเทศ และ อาจารย์นันทพงษ์ บุญป้อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับ Mr.Guan ShiFeng ผู้อำนวยการสถาบัน Shenyang Talent Innovation Training School จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805