Placeholder image

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

วันที่ 16 มีนาคม 2566 คณะบริหารศาสตร์จัดอบรม”การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน” ให้กับ บุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารศาสตร์ ณ โรงเเรม บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท อุบลราชธานี วิทยากรโดย Dr.M John Foster Emeritus Fellow from Kingston Business School, England ดร. ดุสิต จักรศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยเเละบริการวิชาการ ให้เกียรติเปิดกิจกรรมดังกล่าว

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805