Placeholder image

อบรมการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

คณะบริหารศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ" ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805