Placeholder image

คณะบริหารศาสตร์ เดินหน้าพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

วันที่ 28 มีนาคม 2566 ราชธานีอโศก โดย ดร.พิทยา สิทธิโชติ และ ดร.มิ่งหมาย มุ่งมาจน ผู้นำราชธานีอโศก ได้เข้าหารือแนวทางพัฒนาหลักสูตรธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ร่วมกับคณะบริหารศาสตร์ โดย ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้แก่ ผศ.ดร. นรา หัตถสิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสือสารองค์กรและกิจการต่างประเทศและนักวิชาการศึกษาเข้าร่วมประชุม

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805