Placeholder image

ผู้บริหารสัญจร

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าพบและร่วมนำเสนอทิศทางและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา โดยมี ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรคณะบริหารศาสตร์ให้การต้อนรับ ในรูปแบบกิจกรรม UBU Roadshow  ผู้บริหารสัญจร คณะบริหารศาสตร์ ณ ห้องประชุม UBS1  อาคารคณะบริหารศาสตร์ (หลังใหม่) ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น.

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805