Placeholder image

ประชุมจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม UBS 3 คณะบริหารศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการ ศิษย์เก่าเพื่อ ร่างข้อบังคับและจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดี คณะบริหารศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805