Placeholder image

ศึกษาดูงาน ม.หาดใหญ่

คณะบริหารศาสตร์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ที่วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ DIDYASARIN INTERNATIONAL COLLEGE อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.00 - 15.00 น. โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องประสบการณ์การให้การศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ และได้นำเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประณีตศิลป์ ซึ่งเป็นอาคารที่รวบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของภาคใต้และ จ.สงขลา นับเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ยิ่งกับทางคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805