Placeholder image

เสวนาเพื่อรับฟังความต้องการบริการวิชาการ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 คณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 “จัดกิจกรรมเสวนาเพื่อรับฟังความต้องการบริการวิชาการจากคณะบริหารศาสตร์” ณ โรงแรม U-PLACE มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805