Placeholder image

โครงการสัมมนาแกนนำนักศึกษา

โครงการสัมมนาแกนนำนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 วันที่ 6-7 พ.ค. 2566 ณ อำเภอโขงเจียม จ.อุบล เพื่อถ่ายถอดความรู้ในการบริหารกิจกรรมนักศึกษา และวางแผนกิจกรรมนักศึกษาตลอดปีการศึกษา 2566

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805