Placeholder image

สร้างความร่วมมือทางวิชาการ กับ Shenyang Pharmaceutical University

คณะบริหารศาสตร์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติ เดินหน้าสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2566 คณบดี คณะบริหารศาสตร์ ได้มอบหมายให้ ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการต่างประเทศ เดินทางไปสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุขประสงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร ในการเดินทางครั้งนี้ได้เข้าเจรจาสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ ผู้อำนวยการและผู้คณะผู้บริหารของ Shenyang Talent Innovation Institute Federation เพื่อแนะนำหลักสูตรของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและฟังการแนะนำข้อมูลและผลการดำเนินงานของสถาบัน ตลอดทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน Shenyang University of Technology เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการทั้งด้านการวิจัย การเรียนการสอน ซึ่งให้การต้อนรับโดย Professor Ke Li ตำแหน่งรองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผลการพูดคุย ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นแบบสองทาง การจัดทำหลักสูตรร่วม (Dual Degree) ในสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ภายหลังจากหารือผู้บริหารได้นำคณะเดินทางของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าเยี่ยมชมกิจการภายในมหาวิทยาลัย Shenyang University of Technology Shenyang Pharmaceutical University โดยเดินทางพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก Professor Dr. Cheng Maosheng ตำแหน่งอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยในที่ประชุมทั้งสองฝ่ายแสดงความสนใจในกิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งด้านการเรียนการสอนและการทำวิจัย ทั้งนี้คณะผู้บริหารได้นำชมกิจการภายในของมหาวิทยาลัย Shenyang Pharmaceutical University เพื่อประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ โดยได้รับการต้อนรับจาก Professor Dr. Shu Qilin ตำแหน่ง อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในที่ประชุมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ Shenyang Ligong University ได้มีความสนใจร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นในหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจของคณะบริหารศาสตร์ รวมถึงการทำหลักสูตรร่วมกันในอนาคต ภายหลังจากการหารือ ได้เยี่ยมชมกิจการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาของ Shenyang Ligong University อาทิ หอพักนักศึกษา ห้องเรียน ห้องสมุดกลาง เป็นต้น เพื่อประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ โดยการต้อนรับของ Professor Dr. Li Kangju ตำแหน่ง อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในที่ประชุมหารือ ทั้งสองฝ่ายแสดงความสนใจร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นในสาขาด้านบริหารธุรกิจและวิศวกรรมศาสตร์ยานยนต์และจักรกล ภายหลังการหารือได้เยี่ยมชมกิจการภายในภายในของมหาวิทยาลัย เช่น ห้องเรียน โรงฝึกปฏิบัติด้านยานยนต์และจักรกล เรือนเพาะปลูกพืชโซนร้อนและสถาบันบัณฑิตศึกษา การเดินทางเจรจาความร่วมมือในสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย ในระดับนานาชาติ เพื่อความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องด้านการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเท่าทันโลก ต่อไป

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805