Placeholder image

เส้นทางนักลงทุนรุ่นใหม่กับหลักทรัพย์บัวหลวง

ก้าวสู่..เส้นทางนักลงทุนรุ่นใหม่กับหลักทรัพย์บัวหลวง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมให้ความรู้และเข้าใจการลงทุนในหุ้น หัวข้อ : วางแผนเริ่มต้นลงทุน ทำอย่างไร (Investor Journey) และหัวข้อ : เรียนรู้กราฟเทคนิค อย่างมืออาชีพ โดยท่าน ผศ.ดร. อุทัย อันพิมพ์ คณบดี คณะบริหารศาสตร์ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน โดยมีท่านวิทยากร : คุณสหรัฐ เสนะเวส ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ 4 : คุณเสริมศักดิ์ วงศ์สิทธิโชค ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายค้าตราสารการเงิน บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง : คุณปฏิญญา สมานเพียร Senior Invertment Consultant บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ คณะบริหารศาสตร์ (ตึกเก่า)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805