Placeholder image

รับมอบหนังสือจากสาขาการตลาด

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดี คณะบริหารศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มีความยินดีในการรับมอบหนังสือจาก สาขาการตลาด ซึ่งได้รับการบริจาคหนังสือจำนวน 1,200 เล่ม จากบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การตลาด การค้าสมัยใหม่ สำหรับการรับเข้าในปีการศึกษา 2567 โดย งานประชาสัมพันธ์ คณะบริหารศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนเป้าหมาย จะส่งมอบหนังสือให้กับห้องสมุดของโรงเรียนต่อไป

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805