Placeholder image

พิธีมอบทุนการศึกษาและเชิดชูเกียรติ 2566

คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาและเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2566 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมยูเพลส โดยมี ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดี คณะบริหารศาสตร์เป็นประธานในพิธี โดยมีรายนาม ศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ลำดับที่ 1 คุณละเอียด มธุรส ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านบริหารภาครัฐ ลำดับที่ 2 คุณสุวิชา มุละสิวะ ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านบริหารภาคเอกชน ลำดับที่ 3 คุณมนัสชญาณ์ อู่สมบัติชัย ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านบริหารภาคเอกชน ลำดับที่ 4 คุณภาณุวิชญ์ โพธิ์งาม ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ นักศึกษารับทุนการศึกษา (ทุนเรียนดี) ประจำปี 2566 จำนวน 9 ทุน รวม 180,000 บาท ทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธา (ทุนการศึกษาฐานิสร์สุภางค์ ) จำนวน 2 ทุน รวม 10,000 บาท นักศึกษาได้รางวัลจากากรประกวดแข่งขัน ประจำปีการศึกษา 2565 เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จำนวน 37 คน คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จำนวน 8 คน

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805