Placeholder image

เชิดชูเกียรตินักวิจัย

คณะบริหารศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ดร.ฉัตรฤดี ศิริลำดวน ในโอกาสเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ในคราวประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 17 การวิจัยและนวัตกรรมภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก (Research and Innovation in a Changing World) ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805