Placeholder image

โครงการส่งเสริมสุขภาพดี

คณะบริหารศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชาวบริหาร ลดพุงลดโรค โดยได้รับเชิญคุณเชาวรินทร์ เสน่หา ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย เป็นวิทยากร ให้กับโครงการดังกล่าว ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ตึก UBS ห้อง UBS 1

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805