Placeholder image

ปลูกป่าปลูกเห็ดพื้นบ้าน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะบริหารศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ปลูกป่าปลูกเห็ดพื้นบ้าน ให้แก่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม UBS1 อาคารคณะบริหารศาสตร์ วิทยากร โดย ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกป่าปลูกเห็ด เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการปลูกป่าปลูกเห็ดพื้นบ้าน สำหรับการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ของชุมชนและสังคม ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก พลตรีอัครพันธ์ มูลประดับ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805