Placeholder image

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร

คณะบริหารศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์วรารัตน์ บุญแฝง รับตัวเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์ ผศ.ดร.พีชญาดา พื้นผา รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ ช้างเผือก รางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2565 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร. ธรรมวิมล สุขเสริม คุณสันติ เจริญบุญญา คุณกัญญ์ณัชพร ศรีสร้อย รางวัลผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยด้านกีฬาประจำปี 2566 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.สรินทิพย์ ทวีเดช อาจารย์ ดร. อรุณรัตน์ เศวตธรรม ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบรอบ 33 ปี 27 กรกฏาคม 2566

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805