Placeholder image

ขอแสดงความยินดีกับนักคึกษา

คณะบริหารศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักคึกษาทั้ง 5 ทีม จากคณะบริหารศาสตร์ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนดำเนินธุรกิจจำนวน 110,000 บาท โครงการพัฒนาระบบนิเวศน์และยกระดับความสามารถการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมผลงานวิจัยด้านฐานชีวภาพและเร่งรัดการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่จากนักศึกษาที่มีศักยภาพ ได้แก่ 1. SAVE EYES 2. Natural Bubble 3. OMG Only 4. HOT BOY 5.Jobs by Jod ซึ่งได้มีการจัดการเเข่งขันไปในวันที่ 28 ก.ค. 66 ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805