Placeholder image

การประยุกต์ใช้ Chat GPT

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารศาสตร์ จัดอบรม หัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Chat GPT และ Alisa AI เพื่องานวิจัยและงานบริการวิชาการ” เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 เป็นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ AI เสริมศักยภาพในการทำวิจัย และงานบริการวิชาการ ให้แก่คณาจารย์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอดุลวิทย์ ชินาภาษ Ph.D. Student ,Computer Engineering, Khon Kaen University และ Data Science Engineer, HG Robotics co., ltd.

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805