Placeholder image

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. คณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ครั้งที่ 1) ในหัวข้อ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์ บุคลากรในคณะ โดยได้รับเกียรติจากคุณกาญจนา สาธร ตำแหน่งบุคลากรปฎิบัติการ กองเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรในครั้งนี้

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805