Placeholder image

เปิดตัวแอพพลิเคชัน EMS HELP ME

25 สิงหาคม 2566 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดตัวแอพพลิเคชัน EMS HELP ME แพลตฟอร์มให้บริการช่วยเหลือชาวไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ ชายแดนประเทศไทย ลาว และกัมพูชา โดย แอพลิเคชั่นดังกล่าวได้ถูกพัฒนาโดย ดร.อรุณรัตน์ เศวตธรรม ผศ.ใจแก้ว แถมเงิน ดร.สรินทิพย์ ทวีเดช และทีมวิจัย จากโครงการวิจัย "ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศไทย ลาว กัมพูชา" ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) นอกจากนี้ภายในงานยังมีความสนุกสนานอื่นๆ อีก อาทิ กิจกรรมการออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การแสดงความสามารถของพี่ๆ นักศึกษาปัจจุบันของคณะบริหารศาสตร์ จากสาขานวัตกรรมการจัดการโรงแรมและการบริการ เป็นต้น ณ บริเวณลานลูกยางลิ่วลม ชั้น1 ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805