Placeholder image

งานภัตตาคารจำลอง

วันที่ 1 กันยายน 2566 สาขานวัตกรรมการจัดการโรงแรมและการบริการ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม "งานภัตตาคารจำลอง ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นำความรู้ จากการเรียนทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติมาตกผลึก และ รังสรรค์งานนี้ขึ้นมาโดยมีรูปแบบเป็นการให้บริการแขกทุกท่านอย่างมืออาชีพ และมีความหรูหราในรูปแบบภัตตาคารเสมือนจริงโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร มหาวิทยาลัย และคณะ ตลอดจนคณะอาจารย์ผู้สอนด้านการโรงแรมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบเข้าร่วมด้วย

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805