Placeholder image

Accounting Game 2023

"Accounting Game 2023" โครงการเสริมศักยภาพ จำลองสถานการณ์การบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจ เพื่อทำให้นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี ชั้นปี 4 พร้อมรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานในองค์กรขนาดใหญ่ต่อไป โดยมีท่านคณบดี ผศ. อุทัย อันพิมพ์ มาเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้อง ms 201 ในวันที่ 10 กันยายน 2566 ร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805