Placeholder image

Game-Based Learning

คณะบริหารศาสตร์ จัดโครงการอบรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-Based Learning) วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ห้องประชุม UBS 3 ชั้น 3 คณะบริหารศาสตร์ โดยมีอาจารย์อาทิตย์ บุญเริง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยาย มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้อาจารย์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-Based Learning) และเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์นำรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-Based Learning) ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805