Placeholder image

แนะแนวหลักสูตรการศึกษา

วันที่ 14 กันยายน 2566 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับงานรับเข้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรการศึกษา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยช่วงเช้าได้เดินทางไปจัดกิจกรรมที่ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม และช่วงบ่ายจะเป็นโรงเรียนปทุมราชวงศา

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805