Placeholder image

ประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาโรงแรมยูเพลส

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาโรงแรมยูเพลส โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้กำลังใจและคำแนะนำเกี่ยวกับการวางระบบงานบัญชีของโรงแรมยูเพลสแก่ทีมงานคณะบริหารศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร. อุทัย อันพิมพ์ คณบดีผศ.ดร.บุษกร คำโฮม ผู้จัดการทั่วไป ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง ผู้ช่วยคณบดีฯ และอดีตรักษาการผู้จัดการทั่วไปโรงแรมยูเพลส พร้อมทีมงานเข้าร่วม ที่ห้อง U3 โรงแรมยูเพลส โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนทัศนคติและวางแนวทางการพัฒนา โรงแรมยูเพลส ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะบริหารศาสตร์ ณ ห้อง U3 โรงแรมยูเพลส

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805