Placeholder image

โครงการปัจฉิมนิเทศสาขาการตลาด

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 คณะบริหารศาสตร์ สาขาการตลาด จัดโครงการปัจฉิมนิเทศสาขาการตลาด ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปี 4 นำเสนอการฝึกงานและโครงงานทางการตลาด ซึ่งเป็นรายวิชาสุดท้าย ก่อนสำเร็จการศึกษา โดยภายในกิจกรรมได้มีการนำเสนอรายงานการฝึกงานและโครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่ได้รับให้กับรุ่นน้องได้รับฟังเพื่อประกอบการตัดสินใจให้กับรุ่นน้องที่จะออกฝึกประสบการณ์ในอนาคต และมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยอาจารย์สาขาวิชาการตลาด ณ ห้อง MS201คณะบริหารศาสตร์ มาหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805