Placeholder image

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการกับผู้ร่วมเรียนรู้ที่สนใจ

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการกับผู้ร่วมเรียนรู้ที่สนใจ และค้นหาผู้ร่วมเรียนรู้ ร่วมกับผู้นำชุมชน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการด้านเกษตรแปรรูป โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ดร.ดุสิต จักรศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการเป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อีกทั้งได้รับเกียรติจาก อ.ประสงค์ จันจำปา ตัวแทนจากหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรพิเศษในครั้งนี้ โดยภายในงานได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 1.ความจนไม่ใช่มรดก โดย อ.ประสงค์ จันจำปา ตัวแทนจากหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 2.โอกาสแห่งความเสมอภาค โดย ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อีกทั้งมีกิจกรรมสันทนาการให้กับผู้เข้าร่วมได้ทำความรู้จักกัน กิจกรรมทอสายใย รวมใจเป็นหนึ่ง หลังจากนั้นจึงทำการแบ่งกลุ่มเพื่อเข้าสู่การวางแผนสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ด้วยการแปรรูปสินค้าเกษตรในท้องถิ่น ณ ห้องประชุมบอลลูมซี โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805