Placeholder image

คณบดีและคณะผู้บริหารเข้าร่วมงาน Digital Night

คณะบริหารศาสตร์ มุ่งเน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามค่านิยมองค์กร U-BEST T (Technology and Innovation Focus) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย อันพิมพ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรา หัตถสิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.นันทพงศ์ บุญป้อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้เข้าร่วมงาน Digital Night : Business Transformation & Human Management จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงาน นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการธุรกิจ อาทิ นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนักลงทุนรุ่นใหม่อีกจำนวนมากเข้าร่วมงาน ภายในงาน คณบดีและทีมงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคธุรกิจ อีกทั้งยังได้รับความรู้จากวิทยากรและจากนิทรรศการแสดง Digital platform ใหม่ๆ อึกด้วย ที่ห้องทับทิมสยาม 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805