Placeholder image

ร่วมพิธีเปิด "ตลาดท้องถิ่นสีเขียว กินได้ สบายใจ"

28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ และดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการต่างประเทศ ร่วมพิธีเปิด "ตลาดท้องถิ่นสีเขียว กินได้ สบายใจ" ณ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง บูรณาการร่วมกับโรเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) โดยพิธีเปิดโครงการในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และร่วมชมนิทรรศการและซื้อผลผลิตของชุมชน ทั้ง ผัก ผลไม้ อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าหัตถกรรม สินค้า OTOP ที่ระลึก เสื้อผ้า และการเกษตร

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805