Placeholder image

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมโครงการอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับชุมชนสู่การสร้างผลิตภัณฑ์และสร้างอาชีพที่ยั่งยืน

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 คณะบริหารสาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการด้านสินค้าแปรรูป จัดอบรมให้กับผู้ร่วมเรียนรู้ตำบลเมืองศรีไค ตำบลคูเมือง ตำบลคำขวาง และตำบลโพธิ์ใหญ่ ในชื่อโครงการอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องบอลรูมซี โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.ปวีณา ทองบุญยัง ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805