Placeholder image

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการศึกษาดูงานและประชุมทบทวน การพัฒนาระบบประเมินสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการศึกษาดูงานและประชุมทบทวน การพัฒนาระบบประเมินสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย ตลอดจน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้และบริหารจัดการผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนนำไปเป็นแนวทางในการบริหารงานของสำนักงานเลขานุการ ในอนาคต ทั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการองค์กรและบริหารจัดการผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805