Placeholder image

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและกิจกรรมสัมพันธ์คณะบริหารศาสตร์ 2566

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและกิจกรรมสัมพันธ์คณะบริหารศาสตร์ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมยูเพลส เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากรด้วยการออกกำลังกาย สร้างกิจกรรมให้เกิดความรัก ความศรัทธาและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของคณะบริหารศาสตร์ ตลอดทั้งมีการจัดกิจกรรม UBS Sharing ประจำเดือนธันวาคม 2566

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805