Placeholder image


วันที่ 8 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ และคณะ ให้การต้อนรับ นายภารดา เกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี และคณะครู ที่เข้าพบเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พร้อมทั้งหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีและคณะบริหารศาสตร์ ทำความร่วมมือทางวิชาการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2565 เพื่อดำเนินโครงการการจัดการศึกษาสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ที่ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ ที่คณะบริหารศาสตร์จัดการเรียนการสอน ถือเป็นการเตรียมความพร้อมการเรียนในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนที่ประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเมื่อนักเรียนรายงานตัวเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาใหม่ก็สามารถเทียบโอนผลการเรียนจากโครงการดังกล่าวฯ ให้เป็นผลการเรียนในรายวิชา อันจะส่งผลให้จบการศึกษาได้เร็วกว่านักศึกษารุ่นเดียวกัน ณ ห้องประชุม UBS1 ชั้น1 คณะบริหารศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805