Placeholder image


คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ จับมือ หน่วยงานภายนอก ร่วมหารือการพัฒนาโจทย์วิจัยและโครงการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- วันที่ 16 มกราคม 1567 เวลา 08.30น. - 13.00น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ดุสิต จักรศิลป์ รองคณบดีฝ่าย วิจัยและบริการวิชาการ และทีมอาจารย์คณะบริหารศาสตร์ ร่วมประชุมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยกลุ่มภาคอีสานตอนล่าง กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (YEC) และ บริษัท เอพีออซัม จำกัด ในหัวข้อ "การหารือการพัฒนาโจทย์วิจัยและโครงการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก" เพื่อรับฟังข้อมูลความต้องการ การสนับสนุนจากคณะบริหารศาสตร์เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาเป็นโจทย์วิจัย และข้อมูลการบริการวิชาการ ที่สามารถสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน SME และชุมชนต่อไป ณ ห้องประชุม UBS3 คณะบริหารศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805