Placeholder image


คณะบริหารศาสตร์ จับมือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ AISA/CISA for University Professor 2024 วันที่ 17 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ พร้อมด้วยประธานหลักสูตร/คณาจารย์ สาขาการเงินและการลงทุน ได้ประชุมร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เสกสิริ นิวัติศัยวงศ์ ตำแหน่ง Assistant Vice President-Professional Content Standard, Professional Education Department, Stock Exchange of Thailand (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) เพื่อหารือร่วมกันในประเด็น -ให้นักศึกษาสาขาการเงินและการลงทุนคณะบริหารศาสตร์ เข้าสู่เส้นทางผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน (AISA/CISA) -สร้างโอกาสในการเพิ่มความเชี่ยวชาญให้แก่อาจารย์ผู้สอนด้านการเงินและการลงทุนของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ------------------------------------------------------------------------------------ มุ่งหน้าสู่การเป็นคณะชั้นนำด้านบริหารธุรกิจในระดับประเทศ/ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805