Placeholder image


เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 2 ทีม เข้าร่วม การแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 Thailand Accounting Challenge 2024 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราจิตร แสงสว่าง หัวหน้าโครงการ และอาจารย์วิลาสินี แสงคำพระ อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งคณะบริหารศาสตร์สามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 1 ทีม โดยโครงการนี้มีนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 124 ทีม จาก 66 สถาบัน ซึ่งทีมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 14 ของประเทศ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช กรุงเทพมหานคร สำหรับการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ สภาวิชาชีพบัญชีฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 (1 ทศวรรษ) เพื่อชิงโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา จากนายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นเวทีที่ให้นักศึกษาแสดงศักยภาพเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านการบัญชีที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตลอดจนส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถพบปะกับเพื่อนต่างสถาบันอีกด้วย นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ทีม T122 ได้รับรางวัลชมเชย ลำดับที่ 14 รับทุนการศึกษา 5,000 บาท ประกอบด้วย 1. นางสาวนริศรา ภูมิพันธ์ 2. นายสิรภพ พรมดอน 3. นางสาวไพริน เอ้กา และผู้เข้าร่วมแข่งขันทีม T63 ประกอบด้วย 1. นายรัชเขตต์ ปรีชาเสถียร 2. นายพงศ์ปณตยชญ์ บัวทอง 3. นางสาวพัชราภรณ์ สมสอน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณาจารย์ทุกท่านในสาขาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถคว้ารางวัล และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ อย่างภาคภูมิใจ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805