Placeholder image

บรรยากาศวันซ้อมย่อย

บรรยากาศวันซ้อมย่อยของคณะบริหารศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แด่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805