Placeholder image


ม.อุบลฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 R2M THAILAND #11 ผลการเเข่งขัน R2M THAILAND #11 ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม) ทีม เงินขวัญถุง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลิตภัณฑ์ Mild Mousse ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเส้นผมสูตรไม่ใช้น้ำ #สมาชิกในทีม 1. นายธนากรณ์ เทพารักษ์ คณะบริหารศาสตร์ สาขาการตลาดดิจิทัล ชั้นปีที่ 2 2. นางสาวการะบุหนิง แสนไชย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 2 3. นางสาววริศรา ไชยรักษ์ คณะบริหารศาสตร์ สาขาการเงินและการลงทุน ชั้นปีที่ 2 4. นายฐาปกรณ์ ทองเหลือ คณะบริหารศาสตร์ สาขาการตลาดดิจิทัล ชั้นปีที่ 2 5. นางสาววิชณี แสงชาติ คณะบริหารศาสตร์ สาขาการตลาดดิจิทัล ชั้นปีที่ 2 #งานวิจัย กรรมวิธีการผลิตและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายสูตรไม่ใช้น้ำ ผลงานจากนักวิจัย 1. ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ #ที่ปรึกษา 1.ผศ.กมลพร นครชัยกุล 2.อ.ชวพจน์ ศุภสาร ทั้งนี้ ภายหลังการประกวดอย่างเข้มข้น มีผลการแข่งขัน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ : ทีม Wizmed มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - นำเสนอ PASUK น้ำยาพรมร่างอาจารย์ใหญ่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม CARNE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - นำเสนอระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อระบุระดับไขมันแทรกกล้ามเนื้อ (Beef Marbling Standard) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม เงินขวัญถุง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - นำเสนอผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเส้นผมสูตรไม่ใช้น้ำ ️รางวัลชมเชย : ทีม Bac-tech มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - นำเสนอสเปรย์รักษาแผลเบาหวานจากสารสกัดแบคทริโอซิน รางวัลชมเชย : ทีม ModernPlas มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - นำเสนอ PlasOne ผลิตภัณฑ์พลาสมาเย็นเพื่อการฟื้นฟูเส้นผม

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805