Placeholder image

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการตลาดค้าปลีก

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการตลาดค้าปลีก ชั้นปีที่4 นายชยนวัฒน์ ปลื้มอารมย์ ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ All Star รุ่นที่18 จัดโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการบรรจุงานทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แนะแนว สำนักงานแนะแนวและรับสมัคร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805