Placeholder image

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจ

คณะบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจ วิชาเอกผู้ประกอบการ ได้รับรางวัล การแข่งขันขายข้าว - ขายของ ในกิจกรรม Music Market 2 จัดขึ้นในวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2567 โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805