Placeholder image

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วันที่ 11 มีนาคม 2567 คณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในหัวข้อการจัดทำหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ภายในกิจกรรมได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิธีการดำเนินการยกร่างหลักสูตร , การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการการเรียนการสอนตลอดจนแนวโน้มผู้เรียนในอนาคตภายในอนาคต ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805