Placeholder image

คณะบริหารศาสตร์ “มุ่งหน้าผลิตผลงานทางวิชาการ”

คณะบริหารศาสตร์ “มุ่งหน้าผลิตผลงานทางวิชาการ” เพื่อตีพิมพ์วารสารในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างมีคุณภาพ

  เพื่อพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2567 ซึ่งกำหนดให้อาจารย์ ต้องมีผลงานวิชาการ/วิจัย ที่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ
- เพื่อนำบทความวิจัยมาเป็นผลงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
 - เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ (VISION) "คณะชั้นนำด้านบริหารธุรกิจในระดับประเทศ ที่มุ่งสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสังคม"
 
โดยมี ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม, ผศ.ดร.บุษกร คำโฮม และ ผศ.ดร.คมทัศน์ ทัศวา ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดอบรมครั้งนี้
 
วันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม U2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่ 19 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม UBS คณะบริหารศาสตร์
 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805