Placeholder image

นิทรรศการผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2560 และให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษีนทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805