Placeholder image

คณะบริหารศาสตร์ จัดโครงการ ค่ายบริหารอาสา แต่งแต้มเติมฝันแบ่งปั่นเพื่อน้อง ครั้งที่ 2

รายละเอียด..วันที่ 23 มีนาคม 2567

คณะบริหารศาสตร์ จัดโครงการ ค่ายบริหารอาสา แต่งแต้มเติมฝันแบ่งปั่นเพื่อน้อง ครั้งที่ 2 
              นำโดยทีมสโมสรนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดีให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และเป็นผู้บรรยายสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับชุมชน ในหัวข้อ “การปลูกเห็ด 7 ชั่วโคตร ” 
              โดยที่มาของโครงการเกิดจากความคิดที่ว่าโรงเรียนเป็นสถาบันที่มีความสำคัญและมีส่วนช่วยสร้างเยาวชนให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติหากโรงเรียนขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน บุคลากร อาคารเรียน รวมถึงขาดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน อาจทำให้การจัดการเรียนการสอนไม่สามารถบรรลุผลเท่าที่ควรสาเหตุหลักที่นักเรียนด้อยโอกาสทางการการศึกษา ไม่ใช่เพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่ขาดความเข้าใจและไม่เล็งเห็นความสำคัญที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะขาดแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ และการที่นักศึกษาได้จัดโครงการค่ายต่างๆ ไปยังโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลอาจจะเป็นแรงจูงใจหนึ่งที่ทำให้น้องๆ เหล่านั้นเห็นความสำคัญของการศึกษาและมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าที่เคยเป็นซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมคณะบริหารศาสตร์ U-BEST ได้แก่ U หมายถึง ความสามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกัน และ S หมายถึง การมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสถานที่โรงเรียน
 2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันกับชุมชนผ่านกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญ
ณ โรงเรียนบ้านจองกอ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2567

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805