Placeholder image

จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียด..                 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ พ.ศ. 2562 นำโดย ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน  โดยได้รับเกียรติจากนางอัมพร ยิ่งยงวงศ์สกุล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรในครั้งนี้

ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา ๐๙.๐๐ – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม UBS 3 ชั้น 3 ตึก UBS คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805