Placeholder image

คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีฮีตสิบสอง บุญสงกรานต์ (บุญเดือนห้า) ปี 2567

รายละเอียด..วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2567

คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีฮีตสิบสอง บุญสงกรานต์ (บุญเดือนห้า) 
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งภายในงานมีผู้เข้าร่วมที่มาจากสายสนับสนุน สายวิชาการ และทีมเจ้าหน้าที่โรงแรมยูเพลส กิจเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมให้บุคคลากร คณะบริหารศาสตร์ได้ร่วมสนุกกันมากมาย อาทิ 
1. กิจกรรมการประกวดก่อเจดีย์ทราย โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 5 ทีม 
2. กิจกรรมการประกวดเครื่องแต่งกายอนุรักษ์วินปวัฒนธรรม
3. กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลง
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรดน้ำ ดำหัวขอพรอาจารย์อาวุโสที่เกษียณอายุราชการแล้ว ได้แก่ ผศ.ดร.สุมาลี เงยวิจิตร และดร.ณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา โดยทั้งสองท่านได้ให้เกียรติเป็นผู้อาวุโสร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรม สืบสานประเพณีฮีตสิบสอง บุญสงกรานต์ (บุญเดือนห้า) นั้นสอดคล้องกับ ค่านิยม U-BEST คือ U = Unity หมายถึงการมีความกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกัน

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805