Placeholder image

มอบของที่ระลึกให้กับคณะ

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าพบท่านคณบดีและมอบของที่ระลึกให้กับคณะบริหารศาสตร์ วันที่ 20 ก.ค.60

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805