Placeholder image

สัมมนาวิชาการ วันที่ 7 ก.พ. 60

คณะบริหารศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ "สตาร์ทอัพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยุคไทยแลนด์ 4.0" ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงละคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา มีวิทยากรคือ คุณฟิล์ม - รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ ประธานบริษัท เพย์ออล์ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินธุรกิจ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805