Placeholder image

การให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียน

บรรยากาศโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษา การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ให้กับนักศึกษาใหม่ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 คณะบริหารศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805